راه ارتقا ضریب نفوذ یا IF مجلات تشویق نویسندگان مقالات است

یکی از اهداف انتشار هر مقاله علمی خوانده شدن و استناد به آن در مطالعات آتی می باشد. ضریب نفوذ یا Impact Factor نیز به بیان همین تعداد استنادات می پردازد.

نقش نویسنده مسوول یا Corresponding Author تنها تا زمان انتشار مقاله نمی باشد. بلکه نقش و وظیفه وی تازه پس از انتشار مقاله شروع می شود.

 


تشویق و یادآوری منظم نویسنده مسوول و آگاه نمودن وی نسبت به این وظیفه مهم یعنی استناد به مقاله منتشره خود، یکی از اصولی ترین روش های افزایش استنادات مقاله و متعاقبا ضریب نفوذ مجله می باشد.

سردبیر می تواند با کمک مشوق های فراوان و متنوع، نویسنده یا نویسندگان یک مقاله منتشره را تشویق به ارجاع به مقاله خود نمایند.

نکته ظریف در این موضوع پرهیز و اجتناب از Self citation یا ارجاع به خود می باشد که می بایست هم مدنظر سردبیر و هم نویسنده باشد.