نویسنده میهمان و یا افتخاری (Guest Author) چه خطراتی برای پیشرفت علم دارد؟

یکی از آفات شایع اخلاق در نشر در بحث مشکلات حق تالیف Authorship Issues نویسنده افتخاری یا Guest Author و یا Honorary می باشد. این نوع نویسندگان هیچ رابطه منطقی علمی و کاری با مقاله نداشته و تنها با هدف پرستیژ یا افزایش شانس چاپ مقاله وارد نویسندگان می شوند.


بیشتر افراد ذیل از مزایای ضداخلاق در نشر این نوع نویسنده سوء استفاده می کنند :

۱)    رئیس دپارتمان
۲)    داوران مجلات معتبر
۳)    سوپروایزرهای دانشجویان

راه مبارزه با نویسنده میهمان یا Guest Author چیست؟

۱)    از زمان شروع تحقیق پروپوزال مکتوب با ذکر نویسندگان داشته باشید.
۲)    در صورت مشاهده به کمیته اخلاق در نشر ناشر و یا دانشگاه گزارش دهید.
۳)    در بخش Author Contribution نقش آنها را ذکر نمایید.