نقش سردبیر در بهبود فرآیند داوری: غربالگری اولیه مقالات را کامل و به موقع انجام دهیم

فرآیند داوری در مجلات علمی پژوهشی برعهده ۳ رکن اساسی سردبیر، داور و نویسنده می باشد. سردبیر نیز در دو مرحله قادر به اعمال نظرات علمی و قضاوت بر روی مقالات می باشد.

۱)    غربالگری اولیه مقالات
۲)    External Peer Review یا داوری در مجلات


بطور کلی هر مقاله پس از ثبت اولیه (Submit) در مجله، می بایست توسط سردبیر و یا نمایندگانی از هیات تحریریه از نظر معیارهای ذیل مورد بررسی قرار بگیرد :

۱)    عدم تکرار سابمیت در همین مجله
۲)    عدم تکرار سابمیت در مجلات همان ناشر
۳)    عدم وجود مشابهت متنی (Similarity Rate) بیش از ۱۰ درصد
۴)    عدم وجود نقص در فایل های اصلی مقاله شامل Cover letter, Word File, Figure …
۵)    عدم وجود نقص در بخش های یک مقاله همانند خلاصه مقاله، منابع، موارد و روش ها و ..
۶)    کنترل کامل ادیت انگلیسی مقاله و کیفیت ادیت
۷)    کنترل کامل هویت نویسندگان و Affiliation نویسندگان
۸)    کنترل محتوای علمی، تناسب موضوع مقاله با موضوعات مجله (Scope)

در صورتیکه در هر کدام از موارد فوق مشکلی در مقاله مذکور یافت شد، می بایست توسط سردبیر به (Return to Author) و یا بطور کلی ( Fast Reject یا رد سریع) شود.
دقت بفرمایید که هر چه مقالات در این مرحله با دقت بیشتری غربالگری (Screen) شوند. حجم کاری کمتری وارد پروسه داوران خواهد شد و زمان به هدر نخواهد رفت.
رمز چابکی و سرعت در داوری مجلات معتبر دنیا غربالگری اولیه مناسب و به موقع می باشد.