پیشگیری و درمان موارد مشکوک به عدم رعایت اخلاق در نشر توسط سردبیران

سردبیر و هیات تحریریه از یک سو و نهادهای نظارتی دانشگاهی و کشوری از سوی دیگر دو بازوی مهم جلوگیری و کنترل خطاهای اخلاق در نشر در حوزه Authorship issues هستند. مشکلات نویسندگی با Authorship در دو گروه مهم نویسنده روح (Ghost Author) و نویسنده افتخاری میهمان یا Gift Author هستند که هر دو آنها از مصادیق عدم رعایت اخلاق در نشر در مقالات می باشند.


سردبیر برای پیشگیری و کنترل Authorship issues ابزارهای زیر را در اختیار دارد:

۱) راهنمای نویسندگان یا Instruction For Author : به شرطیکه قوانین مبارزه با نویسنده روح یا میهمان به وضوح در آنها بیان شده باشند.

۲) مشارکت نویسندگان یا Author Contribution در مقاله : این بخش از مقاله می بایست به دقت نوشته و توسط سردبیر مطالعه و در صورت موارد مشکوک به Reject مقاله برسد.
نویسنده مسئول می بایست به دقت نقش هر کدام از نویسندگان را در این بخش انتهایی مقاله بیان کند و در هنگام سابمیت مقاله این بخش الزامی می باشد.

۳) محدود کردن تعداد نویسندگان به یک رقم ثابت

۴) عدم تغییر حتی یک نفر پس از سابمیت مقاله : بویژه در زمان Proof یا داوری مقاله که در صورت پیشنهاد از سوی نویسنده مسئول می توان طبق قوانین مدون COPE با آنها برخورد نمود.