ضریب تاثیر مقاله در مجلات پزشکی ایرانی در سال ۲۰۱۶ | مجلات هپاتیت، سلول و دارو در صدر برترین مجلات

یکی دیگر از ضرایب بسیار مهم که هر ساله توسط موسسه تامسون رویترز و در گزارش ارجاعات مجلات یا Journal Citation Report داده می شود ضریب تاثیر یک مقاله یا Article Influence Score می باشد.


طبق تعریف تامسون، این ضریب بیانگر میانگین اهمیت یک مقاله در ۵ سال می باشد. اعداد بالاتر نشان دهنده قدرت و اهمیت برتر یک مجله می باشد.

از مزایای آن رایگان بودن این آماره و دقیق تر بودن از تعداد ارجاعات است و از معایب AIS می توان به عدم دقت آن در مجلات با چند دیسیپلین نام برد.

در سال ۲۰۱۶ و در بررسی ضریب اهمیت مقالات ۳ مجله هپاتیت، سلول و دارو جزو برترین مجلات گردیدند.