مقایسه ضریب فوریت یا Immediacy Index مجلات پزشکی ایران در سال ۲۰۱۶ | سه مجله دارو، سلول و هپاتیت در صدر

متعاقب گزارش سالیانه JCR که همه ساله از سوی موسسه تامسون رویترز منتشر می شود. آماره های متعددی علاوه بر Impact Factor منتشر می شوند. نگاه سنتی و قدیمی تنها به IF نظر داشته است. اما با گذشت زمان سایر آماره های علم سنجی نیز اهمیت خود را نشان داده اند.


یکی از این آماره ها، ضریب فوریت یا Immediacy Index است که در بررسی اطلاعات مجلات ایرانی به ترتیب ۳ مجله دارو، سلول و هپاتیت در صدر مجلات هستند.

ضریب فوریت یا (II) تعداد دفعاتی است که در همان سال انتشار از یک مجله ارجاع می شوند. این ضریب در مجلاتی که انتشار نامنظم دارند پایین تر است. هر چه این ضریب در یک مجله بالاتر باشد نشان دهنده قدرت نفوذ بیشتر یک مجله در بین خوانندگان آن می باشد.

لیست کامل ضریب فوریت یا Immediacy Index در مجلات پزشکی ایرانی در سال ۲۰۱۶ طبق جدول ذیل می باشد.