به نظر شما انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور چگونه میتواند در توسعه کمی و کیفی مجلات نقش خود را ایفا کند؟

انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور میتواند به عنوان یکی از معتبرترین و مهمترین نهادهای مردم نهاد بهترین یار و همراه در اجرای سیاستهای توسعه کیفی مجلات باشد. اما متاسفانه تاکنون این انجمن تنها یک نقش تزئینی و تشریفاتی داشته و تنها برنامه مفید آن برای سردبیران مجلات برگزاری یک جلسه سالیانه با کمتر از یک سوم تعداد سردبیران مجلات کشور و چند برنامه آموزشی کوتاه و فشرده در ههمان روز میباشد. شاید عدم اختصاص بودجه حمایتی از این انجمن دلیل اصلی مورد ادعای مدیران فعلی انجمن باشد که در صحت ادعای این امر نیز باید بیان داشت که انجمن های مردم نهاد اصولا باید با کمک و بودجه مردمی و خودکفا اداره شوند.


بعد از انتخابات اخیر انجمن و انتخاب اعضای جدید، جامعه دانشگاهی و بخصوص نشریات علوم پزشکی کشور شاهد تلاش آشکاری در جهت بهبود مشکلات خود نبوده است. معتقدیم بیان نظرات ارزشمند و کارشناسی شما میتواند راهگشا باشد. لذا از این طریق میخواهیم نظرات شما را در این خصوص جویا شویم:

  • به نظر شما انجمن چگونه میتواند به مجلات کمک نماید؟
  • به نظر شما انجمن میتواند چه خدمات تخصصی را به مجلات ارایه نماید؟
  • آیا انجمن میتواند به برگزاری کارگاههای آموزشی بپردازد؟
  • آیا انجمن میتواند در تصمیم سازی ها و اتخاذ سیاستهای دولت موثر باشد؟
  • آیا انجمن میتواند راهگشای مشکلات تخصصی نشریات در حوزه نشر باشد؟
  • آیا انجمن میتواند ….

 

لطفا پیشنهاد و نظرات خود را بیان نمایید. انشالله بتوانیم نظرات شما را به مسوولین مربوطه منتقل نماییم.