نظر تخصصی انجمن سردبیران میتواند در ارایه یک ارزشیابی مناسب برای عموم دانشگاهیان راهگشا باشد

متعاقب حذف لیست سیاه ابداعی بدون استناد جفری بل و همچنین انتشار لیست مجلات وزارت بهداشت از پرفسور عزیزی رئیس انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی پرسیدیم که “آیا در خصوص تهیه این لیست با انجمن مکاتبه ای شده است؟” ایشان بیان فرمودند: “تاکنون مکاتبه ای با انجمن سردبیران نشده است و درصورت مکاتبه قطعا نظرات تخصصی سردبیران علوم پزشکی کشور میتواند راهگشای این موضوع باشد.”


ایشان بیان نمودند که : باید مراقب واکنش های خود در خصوص مشکلات علمی و اخلاق در نشر باشیم و در جائیکه به علل مشخص وزارت بهداشت با مشکلی به نام تقلب در مجلات گروه نیچر مواجه گردید و انصافا بدرستی عمل نموده  و مشغول ریشه یابی و حل مشکل است بهتر است از اقدامات احیانا شتابزده خودداری نمود.”

در خصوص مجلات ایشان بیان نمودند که “نمی توان به سادگی یک مجله را کنار گذاشت مگر اینکه Evidence Based  و بر پایه مستندات باشد و حتما باید معیارهای رد مجله ذکر شوند.” پرفسور عزیزی افزودند: “برخی مجلات از مردم پولهایی می گیرند و هیچ خدمتی ارایه نمی کند و حتی یک ماه یا کمتر پذیرش میدهند که ما باید ضمن شناسایی اینها در حفظ آبروی سایر مجلات کوشا باشیم. زیرا دریافت مبلغ به عنوان حق چاپ تنها نمی تواند دلیلی بر تخلف در مجلات باشد و بسیاری از مجلات دنیا این رسم اقتصادی وجود دارد.”

به نظر پرفسور عزیزی “عامل ارتقا کیفیت مجلات نمایه شدن در نمایه سازهایی همانند ISI و Scopus است و در صورتیکه مجله ای در آنها نمایه نباشد، باید توسط یک کمیته تخصصی شامل انجمن سردبیران و نماینده وزارت بهداشت بررسی و بطور مستند امتیاز دهی شوند.”

از ایشان پرسیدیم اگر به ناگهان متوجه حضور نام مجله خود در لیست سیاهی شوید و چه واکنشی نشان می دهید؟ ایشان پاسخ دادند که “اگر اسم مجله ما در لیستی برود که هیچ دلیلی برای آن ذکر نشده باشد وبا ما مکاتبه ای نشده باشد ، حق اعتراض را برای خود محفوظ دانسته و اقدام خواهیم کرد.” ایشان بیان نمودند که ” استناد نمایه سازها و یا COPE به لیست های سیاه مورد تردید جدی است وایشان هیچ سابقه ای از این استناد به خاطر ندارند.”