ارتباط بین مقام اولی ایران در تولید علم و آسیب اخیر به دانشمندان ایرانی چیست؟

طبق آخرین گزارش ارایه شده در سایت Scimago که به بررسی رتبه علمی و میزان مقالات تولید شده هر کشور می پردازد، ایران در جایگاه اول منطقه و قبل از ترکیه قرار گرفته است، بطوریکه مجموع تولیدات علمی ایران در سال ۲۰۱۵ ،  ۳۹۷۲۷ و مجموع تولیدات علمی کشور ترکیه ۳۹۲۷۵ مقاله بوده است.


از سوی دیگر در دو روز گذشته گزارشی حاوی سرقت علمی در ۵۸ مقاله ایرانی از سوی ۲۸۲ نویسنده ایرانی در مقاله Nature منتشر گردیده است که حکایت از یک رسوایی علمی برای جامعه داشگاهی ایران دارد. حال سوال اساسی که در ذهن بوجود می آید این است که بدنبال کسب این موفقیت بی نظیر علمی برای ایران، جریان سازی اخیر برای تخریب وجهه علمی ایران با کدام نیات و اهداف از پیش تعیین شده صورت پذیرفته است؟ چه گروه ها و جریاناتی مخالف پیروزی و موفقیت علمی ایران و درصدد تخریب کاملا برنامه ریزی شده وجهه علمی کشور در مجامع بین المللی هستند؟

آنچه که هویداست و در مقاله Nature بدان اشاره شده است همه این ۵۸ مقاله توسط یک تیم هدایت و برنامه ریزی شده اند و بسیاری از نوسندگان اصلی مقالات در جریان اقدامات خلاف اخلاق در نشر بانیان اصلی این فتنه علمی نبوده اند و در اکثر موارد اظهار بی اطلاعی نموده اند؟ حال باید دید که جریان هدایت شده تخریب دانشمندان علمی ایران که اسامی ۲۸۲ نفر از آنها تاکنون منتشر شده است ازسوی کدام مجموعه برنامه ریزی شده است؟ هرچه هست بی ارتباط با موفقیت علمی اخیر ایران نیست.