متولی اصلی مبارزه با سرقت علم در ایران کیست؟

حاصل تعلل در مبارزه با بنگاه های مقاله و پایان نامه نویسی رسوایی دیگری را برای علوم کشور رقم زد. آذرماه سال ۱۳۹۴ لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی از سوی دولت به مجلس ارسال شد که در آن به وضوح ارایه خدمات مقاله‌نویسی و پایان نامه نویسی جرم محسوب شده و برای مجرمین تا ۹ ماه حبس در نظر گرفته می شود.


نکته مهمتر در این لایحه در نظر گرفتن بازرسان وزارتخانه های علوم و بهداشت به عنوان ضابط دادگستری در نظر گرفته شده اند. حال اینکه در برخورد با این بنگاهها چه اقدامات و برخوردهایی صورت گرفته، نیازمند اطلاع رسانی عمومی است.

انتشارات کوثر در سلسله مقالاتی در پایگاه خبری خود به وضوح موارد متعددی از بروز این فساد در نشر را بیان نموده است که مقالات آنها در طی سه ماه اخیر منتشر گردیده اند.

موضوع اخیر رسوایی علمی ایران در مجامع علمی دنیا از یک سو حاکی از بدخیم شدن بیماری فوق الذکر دارد و ازسوی دیگر بررسی های کارشناسی در اسامی مقالات و دانشگاه های مرتبط و افراد درگیر این قضیه آشکار می کند که یک جریان مشخص به دنبال بدنام کردن و ضربه و تخریب به جامعه علمی کشور می باشد.

بهتر است مسئولین تا دیر نشده به فکر درمان این بیمار بدحال باشند چراکه چند وقتی است که دیگر این بیماری از مرحله پیشگیری گذشته است.