از یکسال پیش، دیگر امکان تغییر نویسندگان پس از سابمیت وجود ندارد

بدنبال آسیب وارده به جامعه علمی کشور از سوی دو ناشر (به ظاهر) معتبر دنیا، انتشارات کوثر اعلام می نماید که:


در همین زمینه دکتر سیدموید علویان (رئیس هیئت مدیره انتشارات کوثر) ضمن ابراز تاسف از واقعه اخیر بیان نمودند: “واقعه اخیر بیان کننده بخشی از مشکلات قدیمی و ریشه دار در عرصه تحقیق و پژوهش می باشد که به تازگی خود را نمایان ساخته اند.”

به بیان ایشان: “حل معضل مبارزه با سرقت علمی از برخورد تنها با دانشجو یا استاد حل نمی شود.” ایشان “ریشه حل این مشکلات را در بازنگری علم سنجی و ارزش سنجی علوم”بیان نمودند که می بایست در کار گروه مشترک پژوهش و آموزش وزارتین علوم وبهداشت بررسی و ارائه راهکار شود.

همچنین ایشان بیان نمودند که: “ما در انتشارات کوثر از حدود یکسال قبل این گروه غیرقانونی و متقلب را شناسایی و  به سیستم قضایی معرفی نموده بودیم.”

ایشان ابراز امیدواری کردند: “با همت مسئولین و انجمن های تخصصی بتوانیم زیر ساخت های لازم برای مبارزه با سرقت علمی را ایجاد نمائیم.”