۵۸ مقاله ایرانی به چه دلیلی مردود اعلام شدند؟

طبق متن Nature و یادداشت استرداد (Retraction) اعلام شده از سوی اشپرینگر و صرفنظر از صحت مطالب مطروحه، دو خطای ذیل در ۵۸ مقاله مطروح شده است:


ضمنا در مقاله دیگری که حدود ۴ ماه پیش منتشر شده است خطای دیگری به نام Faked Peer Review ذکر گردیده است. بدین معنی که خود نویسنده مقاله اقدام به معرفی داوران با نام های معتبر ولی ایمیل های جعلی نموده و سپس بجای داوران اقدام به داوری نموده است. که در اینجا اثبات با Mac Address یا آدرس فیزیکی نویسنده و داور صورت پذیرفته است.

انتشارات کوثر از حدود یکسال پیش طبق بخشنامه داخلی اجازه هرنوع تغییر در نویسندگان پس از سابمیت را ممنوع اعلام کرده است. همچنین امکان پیشنهاد داور توسط نویسنده را نیز محدود به نامه کاور لتر مقاله نموده است.