همه نقصهای خود را گردن تحریم ها نیندازیم

پرفسور سید موید علویان استاد تمام دانشگاه و سردبیر موفقترین و برترین مجله علمی سال ۲۰۱۳ در جمع مجلات دانشگاهی کشور که موفق به لیست شدن در پابمد شده اند، ضمن ارایه دلایل موفقیت مجله بیان نمود که تحریم های ظالمانه و یک طرفه غرب و آمریکا تنها دلیل ضعفهای علمی دو سال اخیر ما نیستند.


ایشان بیان نمودند که تحریم ها ضمن خودکفائی علمی و اقتصادی برای کشور برای برخی افراد بهانه جو یک بهانه کاذب برای پنهان نمودن نقایص خود ایجاد کرده است. بطوریکه برخی هر نوع عدم موفقیت در عرصه های جهانی را به گردن تحریم ها می اندازند و از آن به عنوان یک ابزار برای توجیه هر نوع کم کاری در داخل کشور استفاده میکنند.

به گفته وی با وجود اعمال محدودیتهای ظالمانه برای بسیاری از محققین علمی و دانشگاهی در پذیرش مقالات و تحریمهای علمی در بسیاری عرصه های نشر همانند DOI و موارد مشابه اما راه تعامل علمی ما با دنیا بسته نشده و از همین فرصت های ممکن میتوان بهترین بهره را برد و سطح علمی ایران را ارتقا داد.

IMG_4166

IMG_4171

IMG_4168

 

نویسنده:
اعظم رئوفی،
انتشارات کوثر