نگوئیم مجله ما در پابمد سنترال نمایه شده است، بگوئیم در PMC آرشیو شده است.

در جمع سردبیران مجلات ایرانی نمایه شده در پابمد از سوی پرفسور سید موید علویان سردبیر موفق ترین نشریه ایرانی سال ۲۰۱۳ بیان شد که اشتباه رایج ما استفاده از کلمه “نمایه شدن” برای مجلات آرشیو شده در Pubmed Central یا همان PMC است.


وی ضمن برشمردن دلایل موفقیت مجله هپاتیت در کسب مقام نخست کشوری و همچنین مزایای متنوع پایگاه آرشیوی PMC بیان نمود که این پایگاه رایگان علمی به عنوان نمایه ساز نمیباشد و مجلات برای بیان موفقیت خود در ورود به این پایگاه بهتر است از عبارت “آرشیو شدن” در PMC استفاده نمایند.


PMC Archive

ایشان توضیح دادند که در شش ماه اخیر PMC، ارزیابی علمی خود را با معیارهای دقیقتر و سخت گیرانه تری انجام میدهد و نسبت به سال گذشته به احتمال بسیار زیاد در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ رشد ورود مجلات به PMC کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت و این کاهش هیچ ارتباطی به تحریم های علمی ندارد. تنها دلیل این سخت گیری های بیشتر؛ تغییر سیاست های داخلی PMC و اعمال مقررات جدید از سوی آن میباشد.

نویسنده:
اعظم رئوفی،
انتشارات کوثر