فرهنگ ارجاع به مقالات در بین سردبیران ایرانی کمرنگ است.

طبق گزارش ارجاع مجلات Journal Citation Report از سوی ISI در سال ۲۰۱۳، کمتر از ۱۰% کل ارجاعات به مجلات ایرانی از سوی نویسندگان ایرانی بوده است و بقیه ارجاعات (حدود ۹۰%) از سوی سایر نویسندگان کشورهای دیگر به مجلات ایرانی انجام شده است.


تحلیل آمارها حکایت از آن دارد که نویسندگان کشورهای دیگر توجه بیشتری به مقالات مجلات ایرانی دارند و آنها در استناد و بازخوانی مقالات این دسته از مجلات ایرانی اهمیت بیشتری نسبت به همکاران ایرانی خود قائل شده اند. دلیل این موضوع هرچه باشد، نقش فرهنگ نویسندگی علمی و استفاده مناسب از امکانات کشوری و محلی را نباید نادیده گرفت. نویسندگان ایرانی می‌توانند با ارجاع بیشتر به مقالات ایرانی نقش بسیار مهمی در افزایش ضریب نفوذ و IF مجلات ایرانی داشته باشند. تشکیل یک کتابخانه ملی از مقالات ایرانی یکی از مهمترین سرفصل‌ها و اقدامات حیاتی دولت در دستیابی به این مهم می‌تواند باشد.
از سوی بالاترین مقام مسئول در وزارت بهداشت علت ارجاعات پایین به مقالات موارد ذیل بیان شدند.

شیما رحیمی،
خبرنگار سای نیوز