تعاریف و اثرات دو شاخص مهم در بیان کیفیت مجلات: Eigenfactor و Article Influence score

در بین کلیه متغیرهای علم سنجی مجلات که هر ساله توسط موسسه تامسون رویترز در قالب گزارش ارجاعات مجلات Journal Citation Report ارایه می شود بیشترین نگاه و اهمیت (البته بطور سنتی) به یک شاخص قدیمی به نام ضریب نفوذ یا Impact factor داده می شود. صرف نظر از مزایای IF، معایبی برای این ضریب نیز بیان شده است که از آن جمله به عدم بیان اهمیت علمی یک مجله و یا عدم بیان واقعی قدرت علمی و ضریب نفوذ یک مجله می‌باشد. بطور مثال علیرغم افرایش تعداد مقالات منتشره در یک مجله ممکن است IF مجله در سال جدید کاهش پیدا کند که این امر دلیل افت کیفیت علمی مجله نمی‌باشد.


برای جبران دو نقیضه ذکر شده دو فاکتور دیگر یکی با نام (Eigenfactor) یا ( ضریب تاثیر خودی) توسط دو محقق از دانشگاه واشنگتن از سال ۲۰۰۷ و شاخص دیگر به نامArticle Influence Score  یا امتیاز تاثیر مقاله از سال ۲۰۰۸ به جامعه علمی دنیا معرفی شدند.

Eigenfactor  بیانگر اهمیت کلی یک مجله علمی است که مقادیر بالاتر بیانگر اهمیت بیشتر علمی یک مجله می باشند. این شاخص ازSelf Citation پاکسازی شده است و Self Citation در محاسبه آن تاثیر ندارد. Eigenfactor تعدادمقالات منتشر شده در ۵ سال است که در گزارش JCR یک سال محاسبه می شوند.

اما Article Influence score میانگین اهمیت مقالات یک مجله در طی پنج سال بعد از انتشار می باشد. میانگین این متغییر عدد ۱ می باشد. مقادیر بزرگتر از ۱نشان دهنده این است که مقالات یک مجله بیشتر از میانگین کلی تاثیر داشته اند.