IPP رقیبی تمام عیار برای IF

انتشارات الزویر در جدیدترین ابداع خود در سایت Journal Metrics ضریب نفوذ در هر انتشار یا Impact per Publication را با مخفف IPPرا به محققین و مجلات معرفی نموده است.


IPP تعداد ارجاعات (Citation) یک ساله (Y) مقالات منتشر شده به مقالات دانشگاهی را که در ۳ سال قبل (Y-1, Y-2, Y-3) مورد استناد قرار گرفته‌اند را محاسبه و بیان می‌کند. در این محاسبه تعداد ارجاعات به تعداد مقالات کل منتشره در همان مدت تقسیم می‌شود. مزیت مهم IPP محاسبه ارجاعات در ۳ سال طلایی انتشار یک مقاله است (Optimal Time).

IPP برای موضوعات تخصصی نرمالیزه نشده است و بنابراین یک معیار خطی از میانگین تعداد ارجاعات یک مقاله منتشره ارایه می‌کند. اگر IPP بر اساس موضوعات تخصصی نرمالیزه شود به این معیار SNIP یا Source Normalized Impact per Publication اطلاق می‌شود. هر دو متغیر IPP و SNIP توسط دانشگاه لایدن هلند ابداع و توسعه یافته‌اند. در حال حاضر این دو متغیر در همه مجلات کوثر در دسترس عموم قرار داده شده‌اند.