چه مقالات و در چه زمینه هایی در این پایگاه استنادی علوم نمایه می شوند؟

ISI یا Information Sciences Institute در سال ۱۹۶۰ توسط Eugene Garfield تاسیس شد.

موسسه تامسون رویترز در سال ۱۹۹۲ مالکیت مادی این پایگاه را در اختیار گرفته و از آن به بعد به Thomson ISI مشهور شد.


سرویس ویژه این پایگاه علم شناختی با عنوان Web of Scienceدارای یک هسته مرکزی بنام Web of Science Core Collection و متشکل از ۳ دیتابیس عظیم می باشد.

 

  • SCIE (Science Citation Index Expanded)
  • SSCI (Social Sciences Citation Index)
  • AHCI (Arts & Humanities Citation Index)

 

SCIE جهت مجلات علوم زیست پزشکی و مهندسی، SSCI جهت مجلات علوم اجتماعی و AHCI جهت نمایه سازی مجلات علوم انسانی می باشد.

این پایگاه همچنین دارای یک پرتال ویژه به نام Journal Citation Report می باشد که ضریب نفوذ همه مجلات در یک دوره دو ساله محاسبه و در آن اعلام می شود.

در مجموع و تا به امروز ۱۲۷۰۰ مجله در مجموع هر سه دیتابیس نمایه شده اند. همچنین تا کنون ۶۸۰۰۰ کتاب نیز در ISI ثبت گردیده است.

متاسفانه رشد مجلات ایرانی در دو سال اخیر ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ رشد منفی بوده و هر سال به طور میانگین دو مجله از مجلات ایران از لیست مجلات نمایه شده معلق (Suspend) شده است.