نقش کمک سردبیر در مجلات چیست؟

در توصیف ارکان هر مجله علمی پژوهشی حضور یک سردبیر تمام وقت در کنار حداقل سه کمک سردبیر متبحر میتواند نقشی اساسی در موفقیت علمی مجله باشد. در هر نشریه میتوان یک یا چند Associate Editor تعریف کرد، امکان انتساب نقش Associate Editor به افراد در محدوده وظایف مدیر نشریه قرار می کیرد.


پس از مدیر نشریه ، Associate Editor مهم ترین نقش را در نشریه ایفا میکند. وظایف Associate Editor را میتوان به شرح زیر بیان نمود:

–    امکان دعوت از داور جهت داوری یک مقاله خاص

–    نظارت بر کار داورها

–    اعلام نظر نهایی در مورد مقاله

–    مشاهده مقاله هایی که به یک  Associate Editor خاص اختصاص می یابد در وضعیت های مختلف

–    مشاهده نظرات داورها در رابطه با یک مقاله

سیستم مدیریت مجله می بایست زیرساخت لازم برای حضور کمک سردبیر را فراهم نماید. این سیستم می بایست حداقل مبتنی بر موارد زیر باشد:

۱)    سیستم دعوت از کمک سردبیر: در صورت دعوت از یک کمک سردبیر برای مدیریت داوری یک مقاله، یک دعوتنامه از طریق ایمیل به وی ارسال شده و کمک سردبیر پس از ورود به اکانت خود در وب سایت و مراجعه به این بخش میتواند مقاله مورد نظر را بررسی نموده و با کمک سیستم مدیریت داوری پیشرفته مسوولیت خود را انجام دهد.

۲)    سیستم دعوت از داوران: هر کمک سردبیر بایستی حداقل سه داور علمی و متدولوژیک را دعوت نماید. انتخاب داوران توسط کمک سردبیر و به دو طریق صورت میگیرد. کمک سردبیر میتواند داور مورد نظر را از طریق جستجوی موضوعی در بین داوران موجود در سیستم آنلاین و یا با استفاده از موتور جستجوی مدلاین دعوت نماید. یکی از مهمترین قابلیتهای این سیستم اتصال مستقیم به دیتابیس مدلاین و استفاده از کلیه متغیرهای آن است. تنها با استفاده از کلیدواژه مورد نظر، کمک سردبیر درخواست الکترونیک خود را به محقق ثبت شده در مدلاین فرستاده و از او برای داوری مقاله دعوت مینماید.

۳)    سیستم بررسی ویرایش دوم مقالات: هر مقاله ای که جواب داوران توسط نویسنده پاسخ داده میشود، باید در مرحله ای مجزا توسط کمک سردبیر بررسی و تعیین تکلیف نهایی شود.

۴)    بخش اطلاع از عملکرد فعالیت داوران: هر کمک سردبیر میتواند از جزییات عملکرد تک تک داورانی که از طریق سیستم دعوت نموده است مطلع شده و با استفاده از سیستم ارسال و دریافت ایمیل یادآوری مدیریتی کامل بر داوران داشته باشد.

۵)    بخش اطلاع از عملکرد فعالیت شخصی: هر کمک سردبیر میتواند از عملکرد خود در سیستم آنلاین مجله مطلع شده و آن را چاپ نماید.