مجلات وزارت علوم در ISI رشد بهتری نسبت به مجلات حوزه وزارت بهداشت داشته‌اند.

طبق آمار به دست آمده از پایگاه ISI، مجلات منتشره در حوزه‌های علمی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در سال ۲۰۱۴ رشد کمی و کیفی بهتری نسبت به مجلات وزارت بهداشت داشته‌اند.


آنالیز آمار ارجاعات منتشر شده در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۲ که هر ساله در پایگاه JCR وابسته به موسسه تامپون رویترز ارایه می‌شود حاکی از آن است که تعداد مجلات نمایه شده از وزارت علوم در سال ۲۰۱۴، ۳ مورد افزایش یافته است. این رقم در سال ۲۰۱۳ معادل ۲۲ مجله و در سال ۲۰۱۴ معادل ۲۵ مجله بوده است.
از سوی دیگر رشد واقعی مجلات وزارت بهداشت معادل دو مجله بوده است که در سال ۲۰۱۳ تعداد کلی مجلات حوزه وزارت بهداشت ۱۶ مجله و در سال ۲۰۱۴ تعداد ۱۸ مجله نمایه شده بوده است.

نمودار ذیل بیانگر آمار دقیق و مقایسه آنها می‌باشد.