انباشت ارجاعات یا citation stackingچیست؟ چه روشهایی برای پیشگیری از این امر وجود دارد؟

در آخرین به روز رسانی، موسسه تامسون رویترز یا کلارویت ضمن اعلام لیست مجلات تعلیق شده سال 2017 بیان میکند که 37 مجله از مجلات معتبر از ناشرین معتبری مانند الزویر و اشپرینگر بدلیل پدیده جدیدی به نام «انباشت ارجاعات» یا citation stacing برای مدتی از مجلات نمایه شده در ISI تعلیق شده اند. این موضوع میتواند به عنوان یک موضوع جدید و آموزشی برای سردبیران مجلات حایز اهمیت باشد. انباشت ارجاعات به حالتی اطلاق میشود که سردبیر با اهداف از پیش تعیین شده اقدام به هدایت ارجاعات در مجله خود میکند. این کار میتواند با تشکیل گروههای کاری در مجله و یا اجبار/تشویق نویسندگان در مجله همراه باشد. در ادامه به تجربه تعلیق مجلات انتشارات Karger با ایمپکت حدود 8 میپردازیم.


در آخرین به روز رسانی، موسسه تامسون رویترز یا کلارویت ضمن اعلام لیست مجلات تعلیق شده سال 2017 بیان میکند که 37 مجله از مجلات معتبر از ناشرین معتبری مانند الزویر و اشپرینگر بدلیل پدیده جدیدی به نام «انباشت ارجاعات» یا citation stacing برای مدتی از مجلات نمایه شده در ISI تعلیق شده اند.

این موضوع میتواند به عنوان یک موضوع جدید و آموزشی برای سردبیران مجلات حایز اهمیت باشد.


انباشت ارجاعات یا Citation stacking  چیست؟

انباشت ارجاعات به حالتی اطلاق میشود که سردبیربا اهداف از پیش تعیین شده اقدام به هدایت ارجاعات در مجله خود میکند. این کار میتواند با تشکیل گروههای کاری در مجله و یا اجبار/تشویق نویسندگان در مجله همراه باشد.

لینک:

https://www.enago.com/academy/what-is-citation-stacking/


مطلب زیر با اهداف آموزشی بازنشر داده میشود:

طبق لیست اعلامی مجلات تعلیق شده از سوی موسسه ISI (لینک) سه مجله از انتشارات کاگر Karger  به دلیل انباشت ارجاعات یا Citation Stacking تا اطلاع ثانوی تعلیق شدند.

متن زیر به عنوان توضیح در وب سایت مجله Liver Cancer با ایمپکت فکتور 7.8 (در سال 2016) منتشر شده است. 

 

Link to Journal

Note on the Journal Impact Factor (JIF) 2017
Clarivate Analytics has not released a Journal Impact Factor (JIF) for the journals Digestive Diseases, Oncology and Liver Cancer for the year 2017. The decision was made based on a specific citation pattern called “citation stacking”. Special issues published in Digestive Diseases and Oncology in 2017 were focusing on hepatocellular carcinoma. The articles from these special issues were citing articles published in Liver Cancer, the only journal dedicated in the field.

The proportion of the citations to Liver Cancer coming from these articles in relation to the total amount of citations has exceeded the threshold set by Clarivate Analytics for releasing the JIF 2017. We will take the best available measures required to avoid a recurrence of such an event.

Meanwhile, Digestive Diseases, Oncology, and Liver Cancer remain indexed in Clarivate’s Science Citation Index Expanded. We are expecting a positive outcome of the re-evaluation of the three journals, which will take place in March 2019.

We would like to take this opportunity to express our trust to our editors and peer reviewers and thank them for the rigor they bring to maintain scientific excellence in our journals.
We have full confidence in the scientific community to prove continuous support in our three well-established journals in the next months and years.

 


بیشتر بخوانیم:

افزایش ضریب نفوذ با قیمت اخراج از ISI/ تجربه تلخ برزیلی‌ها