توصیه ها و نظرات متخصصین در مورد نحوه تعامل با موارد خلاف اخلاق در بیان تضاد منافع در یک مقاله

پیرو مباحث مطروحه در پست های قبلی و برای روشن شدن بیشتر "روش تعامل با عدم بیان تضاد منافع در یک مقاله" به سراغ منابع علمی و مصاحبه با افراد صاحب نظر رفتیم که خلاصه آنرا با اهداف آموزشی منتشر میکنیم. بطور خلاصه در عدم بیان تضاد در منافع قبل از نشر، قریب به اتفاق سردبیران و صاحبنظران تصمیم به "رد مقاله" یا ریجکت میگیرند. در صورت عدم بیان تضاد منافع بعد از نشر نیز (در موارد کم اهمیت): انتشار تصحیح نامه در مجله و در موارد با اهمیت (بسته به نظر سردبیر): رترکت مقاله انجام میشود. 


پیرو مباحث مطروحه در پست زیر (1 و 2 ) برای روشن شدن بیشتر "روش تعامل با عدم بیان تضاد منافع در یک مقاله" به سراغ منابع علمی و مصاحبه با افراد صاحب نظر رفتیم که خلاصه آنرا با اهداف آموزشی منتشر میکنیم. در تهیه این گایدلاین از دو فلوچارت COPE ، یک گایدلاین COPE، مصاحبه با یکی از متخصصین اخلاق در نشر و نظرات سردبیران در سایت Retraction Watch استفاده نمودیم. منابع در مقاله انگلیسی (لینک زیر) قابل مشاهده میباشد.

خلاصه گایدلاین روش برخورد با عدم بیان تضاد منافع در یک مقاله:

  1. عدم بیان تضاد در منافع قبل از نشر:
    1. قریب به اتفاق سردبیران و صاحبنظران تصمیم به "رد مقاله" یا ریجکت میگیرند.
  2. عدم بیان تضاد منافع بعد از نشر:
    1. در موارد کم اهمیت: انتشار تصحیح نامه در مجله
    2. در موارد با اهمیت (بسته به نظر سردبیر): رترکت مقاله

لطفا برای مطالعه مشروح خبر و گزارش به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://kowsarpub.com/en/articles/97964.html

 


منابع بیشتر: