افزودن 7000 داوری از داوران همکار در انتشارات کوثر به پابلونز

"داوری" صحیح مقالات ، مهمترین و سخت ترین کار در مدیریت مجلات میباشد. حتی در معتبرترین مجلات ، دغدغه اصلی سردبیر یافتن و تشویق داوران عادل و صادق میباشد. "تشویق" داور به شیوه های اصولی میتواند موجب جلب همکاری بیشتر داوران شود. "داور" وقتی از مکانیسم دریافت گواهی نامه معتبر خود مطمن باشد ، علاقه اش به کار علمی در محیط مجله دو چندان میشود. پابلونز - به عنوان یکی از محصولات گروه ISI - امکانی را برای داوران علمی مجلات فراهم نموده است تا با کمک این سامانه ، به معرفی خود بپردازند. هر یک "داوری" در پابلونز ذخیره و میتواند موجب افزایش اعتبار علمی داور شود. اخیرا 17 مجله از انتشارات کوثر موفق به اشتراک در پابلونز گردید. یکی از سرویس های جالب در پابلونز "ورود تاریخی داوران" یا Historical Engagement میباشد. طی توافق با پابلونز موفق به درج گذشته نگر بیش از 7000 مورد داوری انجام شده در پروفایل داوران در پابلونز شدیم. به این ترتیب گنجینه داوری های ثبت شده ایرانیان از نظر کمی به تعداد 7000 مورد در این پایگاه ارزشمند ارتقا پیدا نمود. امیدواریم با همراهی و دقت نظر سردبیران و داوران گرامی بتوانیم از نظر کیفی نیز سطح داوری مقالات را بهبود بخشیم.


"داوری" صحیح مقالات ، مهمترین و سخت ترین کار در مدیریت مجلات میباشد. حتی در معتبرترین مجلات ، دغدغه اصلی سردبیر یافتن و تشویق داوران عادل و صادق میباشد. "تشویق" داور به شیوه های اصولی میتواند موجب جلب همکاری بیشتر داوران شود. "داور" وقتی از مکانیسم دریافت گواهی نامه معتبر خود مطمن باشد ، علاقه اش به کار علمی در محیط مجله دو چندان میشود. 

پابلونز - به عنوان یکی از محصولات گروه ISI - امکانی را برای داوران علمی مجلات فراهم نموده است تا با کمک این سامانه ، به معرفی خود بپردازند. هر یک "داوری" در پابلونز ذخیره و میتواند موجب افزایش اعتبار علمی داور شود.

اخیرا 17 مجله از انتشارات کوثر موفق به اشتراک در پابلونز گردید. یکی از سرویس های جالب در پابلونز "ورود تاریخی داوران" یا Historical Engagement میباشد. طی توافق با پابلونز موفق به درج گذشته نگر بیش از 7000 مورد داوری انجام شده در پروفایل داوران در پابلونز شدیم. به این ترتیب گنجینه داوری های ثبت شده ایرانیان از نظر کمی به تعداد 7000 مورد در این پایگاه ارزشمند ارتقا پیدا نمود. امیدواریم با همراهی و دقت نظر سردبیران و داوران گرامی بتوانیم از نظر کیفی نیز سطح داوری مقالات را بهبود بخشیم.