کمیته بین المللی اخلاق در نشر از فاز نظارتی خود وارد مرحله جدید اجرایی و قضایی گردید

کمیته بین المللی اخلاق در نشر یا COPE تنها نهاد بین المللی وضع کننده سیاست ها و قوانین اخلاق در نشر در مجلات دنیاست که با ساختار یک سازمان مردم نهاد یا NGO  از سال 1997 در انگلستان آغاز به کار نمود. 

نقش این نهاد تاکنون بصورت نظارتی و مشورتی و بصورت پیشنهاد بود. در صورتیکه یکی از طرفین نشر (نویسنده یا مجله) مشکلی در مسایل اخلاق در نشر داشتند، این سازمان پس از بررسی مستندات اقدام به توصیه میکرد. اما این سازمان از ابتدای امسال (2019) و به دنبال انتقادات فراوان ، از فاز نظارتی خود بیرون آمده و با یک ارتقا کاملا مشهود اقدام به جریمه متخلفان از هر دو گروه نویسندگان و مجلات می نماید. لذا شایسته است تا همه طرفین نشر بویژه مجلاتی که تعهد کوپ دارند، نسبت به اجرای کامل تعهدات اخلاق در نشر در مجلات خود اطمینان حاصل نمایند. بدیهی است مسوولیت هر نوع اقدام خلاف اخلاق در نشر ابتدا با سردبیر و سپس با ناشر مجله میباشد. از تبعات اصلی تحریم کوپ، خروج مجله از لیست کوپ و متعاقبا خروج از همه نمایه سازهای معتبر میباشد. در 5 سال اخیر درج نام مجله در سایت کوپ به عنوان یکی از شروط اولیه نمایه سازی میباشد.


کمیته بین المللی اخلاق در نشر یا COPE تنها نهاد بین المللی وضع کننده سیاست ها و قوانین اخلاق در نشر در مجلات دنیاست که با ساختار یک سازمان مردم نهاد یا NGO  از سال 1997 در انگلستان آغاز به کار نمود. نقش این نهاد تاکنون بصورت نظارتی و مشورتی و یا بصورت پیشنهاد (Advise) بود. لذا در صورتیکه یکی از طرفین نشر (نویسنده یا مجله) مشکلی در مسایل اخلاق در نشر داشتند، این سازمان پس از بررسی مستندات اقدام به توصیه یا نصیحت میکرد.

اما این سازمان از ابتدای امسال (2019) و به دنبال انتقادات فراوان ، از فاز نظارتی خود بیرون آمده و با یک ارتقا کاملا مشهود اقدام به جریمه متخلفان از هر دو گروه نویسندگان و مجلات می نماید. لذا شایسته است تا همه طرفین نشر بویژه مجلاتی که تعهد به کوپ دارند، نسبت به اجرای کامل تعهدات اخلاق در نشر در مجلات خود اطمینان حاصل نمایند. مجلات ایرانی نیز از سال 2016 و با تلاش نمایندگان ایرانی خود، همگی در کوپ متعهد میباشند.

بدیهی است مسوولیت هر نوع اقدام خلاف اخلاق در نشر ابتدا با سردبیر و سپس با ناشر مجله میباشد. از تبعات اصلی تحریم کوپ، خروج مجله از لیست کوپ و متعاقبا خروج از همه نمایه سازهای معتبر میباشد. در 5 سال اخیر درج نام مجله در سایت کوپ به عنوان یکی از شروط اولیه نمایه سازی میباشد.


لطفا قوانین به روز شده تحریمهای کوپ را به دقت مطالعه بفرمایید.

https://publicationethics.org/files/COPE_SanctionsPolicy.pdf

قوانین به روز شده کوپ حاکی از آن است که کوپ نقش خود را از حالت ناظر ارتقا داده و مشغول اقدام و اجرا روی مجلات متخلف میباشد.