افزودن حتی یک منبع پس از سابمیت به مقاله جرم مشهود اخلاق در نشر میباشد

پس از سابمیت مقاله اجازه افزودن حتی یک منبع یا Reference غیرمرتبط و یا دارای شائبه دستکاری را نداریم. انجمن بین المللی اخلاق در نشر در صورت مشاهده این موارد با شدیدترین اقدام تنبیهی خود که - تحریم مجله در کوپ میباشد - با متخلفین برخورد میکند. یکی از دلایل افزودن منبع توسط تیم سردبیری میتواند ارتقا کیفیت یک مقاله  باشد. این موارد بصورت پیشنهاد و در زمان Galley Proof به نویسنده مقاله پیشنهاد داده میشود. اما سردبیر و همکاران وی می بایست به دقت بر روی این مساله اشراف داشته باشند و با حساسیت ویژه از برور موارد خلاف اخلاق در نشر پیشگیری نمایند. به ویژه اگر منبعی که پیشنهاد افزودن آن را میدهیم ، مربوط به یکی از اعضا هیات تحریریه و یا سردبیر مجله باشد، این موضوع بسیار مهم تلقی شده و بدون تردید توسط کمیته اخلاق در نشر برخورد متناسب صورت خواهد گرفت. لذا شایسته است تا سردبیران محترم ضمن آگاهی کامل از این موارد پیشگیری نمایند. کمیته اخلاق در نشر یا COPE پس از کشف این موارد مجله را به لیست تحریم های COPE وارد میکند. پس لطفا در مورد این موضوع بدقت و با حساسیت آموزش لازم داده شود. به ویژه اگر ارجاع به خودی یا سلف سایتیشن به یکی از اعضا اصلی هیات تحریریه باشد، بلافاصله مجله با تحریمهای کوپ مواجه خواهد شد.


پس از سابمیت مقاله اجازه افزودن حتی یک منبع یا Reference غیرمرتبط و یا دارای شائبه دستکاری را نداریم. انجمن بین المللی اخلاق در نشر در صورت مشاهده این موارد با شدیدترین اقدام تنبیهی خود که - تحریم مجله در کوپ میباشد - با متخلفین برخورد میکند.

یکی از دلایل افزودن منبع توسط تیم سردبیری میتواند ارتقا کیفیت یک مقاله  باشد. این موارد بصورت پیشنهاد و در زمان Galley Proof به نویسنده مقاله پیشنهاد داده میشود. اما سردبیر و همکاران وی می بایست به دقت بر روی این مساله اشراف داشته باشند و با حساسیت ویژه از برور موارد خلاف اخلاق در نشر پیشگیری نمایند. به ویژه اگر منبعی که پیشنهاد افزودن آن را میدهیم ، مربوط به یکی از اعضا هیات تحریریه و یا سردبیر مجله باشد، این موضوع بسیار مهم تلقی شده و بدون تردید توسط کمیته اخلاق در نشر برخورد متناسب صورت خواهد گرفت. لذا شایسته است تا سردبیران محترم ضمن آگاهی کامل از این موارد پیشگیری نمایند.


متاسفانه در سالهای اخیر و با اتخاذ معیارهای غلط ارزشیابی دانشجویان و اعضا هیات علمی دانشگاهها، بیماری به نام بیماری H-index در بین اکثر ارکان علمی کشور رایج شده است. بطوریکه دانشجویان و اعضا هیات علمی ما بجای تکیه بر کیفیت تحقیق و کاربردی بودن تحقیقات علمی، در پی افزایش و یا دستکاری ارجاعات خود در مقالات میباشند. تا پیش از این، اصطلاح H-index برای اغلب دانشگاهیان کاربرد و مفهومی نداشت اما با اجبار دانشگاهها به افزایش معیار H-index شاهد بروز معضلات عظیمی همچون کمی شدن تحقیقات و توجه صرف به اعداد و ارقام هستیم. این بیماری در نهایت موجب توخالی شدن تحقیقات و از بین رفتن علم در کشور میگردد. مسوولین دلسوز چاره ای بیاندیشند.


هر نوع پیشنهاد و یا اقدام به افزودن منابع - پس از سابمیت- در مقالات از نظر اخلاق در نشر جرم محسوب میگردد.

کمیته اخلاق در نشر یا COPE پس از کشف این موارد مجله را به لیست تحریم های COPE وارد میکند. پس لطفا در مورد این موضوع بدقت و با حساسیت آموزش لازم داده شود. به ویژه اگر ارجاع به خودی یا سلف سایتیشن به یکی از اعضا اصلی هیات تحریریه باشد، بلافاصله مجله با تحریمهای کوپ مواجه خواهد شد.