ارزیابی نشریات لاتین علوم پزشکی ایران از نظر معیارهای لازم برای نمایه شدن در اسکوپوس

انتشارات کوثر برای یکی از پروژه های تحقیقاتی خود با مشخصات ذیل اقدام به ارایه گرنت پژوهشی میکند. علاقمندان میتوانند در صورت تمایل پروپوزال پیشنهادی  و رزومه خود را به آدرس ایمیل ceo@kowsarpub.com ارسال نمایند. به بهترین پیشنهاد گرنت پژوهشی تا سقف 100 میلیون ریال پرداخت میشود. عنوان پیشنهادی پروژه ارزیابی نشریات لاتین علوم پزشکی ایران از نظر معیارهای لازم برای نمایه شدن در اسکوپوس میباشد.


انتشارات کوثر برای یکی از پروژه های تحقیقاتی خود با مشخصات ذیل اقدام به ارایه گرنت پژوهشی میکند. علاقمندان میتوانند در صورت تمایل پروپوزال پیشنهادی و رزومه خود را به آدرس ایمیل ceo@kowsarpub.com ارسال نمایند. به بهترین پیشنهاد گرنت پژوهشی تا سقف 100 میلیون ریال پرداخت میشود. 

عنوان پیشنهادی پروژه: ارزیابی نشریات لاتین علوم پزشکی ایران از نظر معیارهای لازم برای نمایه شدن در اسکوپوس

Evaluation of Iranian Medical Journals based on minimum requirements for indexing in Scopus, 2017

We are evaluating Iranian Journals not indexed in Scopus or ISI, based on the major criterias used in Scopus. Inclusion Criteria are as below:

  • Not indexed in Scopus, ISI
  • Not listed in PMC
  • Main Language: English
  • Journal is registered in Iranian Journal Commission
     

توضیح: یکی از معیارهای نمایه شدن مجله در پایگاه استنادی اسکاپوس این است که " صفحه اصلی سایت مجله از کیفیت های لازم برخوردار باشد". بنابراین پژوهش می بایست میزان توجه و حضور معیارهای مورد نظر پایگاه استنادی را در وبسایت نشریات لاتین علوم پزشکی ایران که در هیچ یک از پایگاه های اسکاپوس، آی اس آی و پابمد هنوز نمایه نشده اند را بررسی نماید. با انجام این پژوهش مشخص خواهد شد بر اساس شاخص کیفیت وب سایت مجله که یکی از شاخص های ارزیابی پایگاه استنادی اسکاپوس می باشد، کدام شاخص ها کمتر مورد توجه وبسایت نشریات بوده و باید نسبت به ایجاد و افزودن شاخص مربوطه به وبسایت مجله اقدام نمایند و از سوی دیگر سطح استاندارد وب سایت نشریات را در ارائه شاخص های ارزیابی مد نظر پایگاه استنادی اسکاپوس نشان خواهد داد.


نتیجه این پژوهش قابل ارائه به کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور ، معاونت پژوهش دانشگاه های علوم پزشکی و نیز هر یک از نشریات مورد بررسی می باشد.تا بر اساس نتایج حاصله از این پژوهش هر یک از مراکز مربوطه اقدام به برنامه ریزی های مشخصی نسبت به استاندارد سازی وبسایت مجلات مورد بررسی می نمایند . از طرف دیگر مجموعه معیارهای مورد بررسی در این پژوهش در کنار یکدیگر، چارچوب مشخصی برای نشریات جدید که به تازگی آغاز به کار کرده اند و یا نشریاتی که درصدد استاندارد سازی وب سایت مجله خود هستند به شمار می آید.

در پروپوزال پیشنهادی می بایست روند تعیین جامعه آماری پژوهش، روش گردآوری داده ها و تحلیل، و مجلات مورد مطالعه بررسی گردند.