مجله 1 / 2013-08-01 / 3 مقاله
ضریب نفوذ مجلات توسط ISI منتشر شد

آخرین آمار ISI در مورد مجلات با عنوان Journal Citation Report منتشر شد.

کوپ مانع تحریم علم: اتخاذ تصمیم سردبیر باید عاری از سیاست باشد.

انتشارات الزویر اخیرا در یک ایمیل از همه سردبیران آمریکایی خود درخواست کرده است که از پذیرش مقالات ایرانیان وابسته به دولت پرهیز کند. در مقابل این سیاست COPE  راهکار جدیدی ارایه نموده است.

لیست ناشران موافق و مخالف تحریم علمی ایران

طبق آخرین گزارش چاپ شده در مجله لانست تعدادی از حامیان و مخالفان تحریم علمی ایران مشخص شدند.