مجله 19 / 2014-09-06 / 6 مقاله
نتایج بررسی ارجاعات در ISI سال 2013 نشان می‌دهد

طبق گزارش ارجاع مجلات Journal Citation Report از سوی ISI در سال ۲۰۱۳، کمتر از ۱۰% کل ارجاعات به مجلات ایرانی از سوی نویسندگان ایرانی بوده است و بقیه ارجاعات (حدود ۹۰%) از سوی سایر نویسندگان کشورهای دیگر به مجلات ایرانی انجام شده است.

رئیس کمیسیون نشریات علوم پزشکی

دکتر اکبر ساری رئیس کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور درمجمع مجلات پابمدی کشور ضمن ارایه گزارش آماری از رشد کمی مجلات مصوب کشور به بیان وضعیت مجلات در پایگاه PubMed و ISI پرداختند.

نیاز به توجه جدی مسئولین به یکی از نمایه‌سازهای مهم دنیا

طبق آمارهای ارایه شده از سوی کمیسیون نشریات وزارت بهداشت رشد علمی نمایه شدن مجلات از سال ۱۳۹۲ تاکنون در پایگاه استنادی Scopus متوقف شده است.

طبق آمارهای موجود در این پایگاه پس از رشد بیسابقه علمی ایران از سال ۱۳۸۳ (۸ مجله نمایه شده) تا سال ۱۳۹۱ (۸۵ مجله نمایه شده در Scopus و ۷۳ مجله در Embase) توقف این رشد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ گزارش شده است. به طوری که این روند از سال ۱۳۹۲ با تعداد ۹۰ مجله در Scopus و ۷۷ مجله در Embase ثابت مانده است.

نتیجه ارزشیابی کمیته اخلاق پژوهش در سال 92 منتشر شد

به گزارش خبرنگار رسای نیوز از نخستین نشست تخصصی مجلات پابمدی کشور که مورخه ۲۲/۵/۹۳ توسط انجمن سردبیران علوم پزشکی کشور برگزار گردید، آقای دکتر کاظم زنده‌دل به عنوان نماینده مسئول کمیته‌های اخلاق در پژوهش کشور بیان نمودندکه دستورالعمل تخلفات پژوهشی در کشور و راهنمای اخلاق در انتشارات از سال ۸۹ کاملا مصوب بوده و کمیته‌های مربوطه در دانشگاه‌های علوم پزشکی مشغول انجام وظایف فانونی هستند.

رئیس کمیسیون نشریات علوم پزشکی

دکتر اکبر ساری رئیس کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور درمجمع مجلات پابمدی کشور ضمن ارایه گزارش کامل از وضعیت انتشارات علمی پزشکی کشور در سال ۲۰۱۳ آمار دقیقی را از مجلات علوم پزشکی مصوب کشور ارایه نمودند.

مجله بیهوشی و درد به ارجاعات جایزه می‌دهد

طبق آمار اعلام شده از سوی ISI تنها کمتر از ۱۰% ارجاعات به مجلات ایرانی در سال ۲۰۱۳ از سوی نویسندگان ایرانی انجام شده است. یکی از اصول کمک به حرکت علمی کشور، تشویق نویسندگان ایرانی به ارجاع بیشتر در مقالات خود به مجلات ایرانی می‌باشد.