مجله 18 / 2014-08-06 / 5 مقاله
استاد تمام دانشگاه در جمع مجلات پابمدی ایرانی

پرفسور سید موید علویان استاد تمام دانشگاه و سردبیر موفقترین و برترین مجله علمی سال ۲۰۱۳ در جمع مجلات دانشگاهی کشور که موفق به لیست شدن در پابمد شده اند، ضمن ارایه دلایل موفقیت مجله بیان نمود که تحریم های ظالمانه و یک طرفه غرب و آمریکا تنها دلیل ضعفهای علمی دو سال اخیر ما نیستند.

پرفسور علویان در جمع مجلات پابمد ایران

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله و سردبیر مجله Hepatitis Monthly در جمع مجلات پابمدی دانشگاههای کشور ضمن تبریک کسب مقام اولی مجله به همه هیئت تحریریه و جامعه دانشگاهی کشور، به دست آوردن بالاترین ضریب نفوذ مجلات ایرانی در سال ۲۰۱۳ (۱/۷۹۶) را حاصل تلاش و برنامه ریزی دقیق یک ساله گذشته هیئت تحریریه و نویسندگان دانست.

دانشمند اول جهان اسلام

پرفسور فریدون عزیزی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس پژوهشکده غدد و متابولیسم ضمن بیان آمار دقیق علمی در جمع مجلات علوم پزشکی کشور بیان نمودند که “شواهد دو ساله اخیر نشان میدهد که حرکت علمی ایران در دو سال اخیر کاهش داشته است”.

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت

در نخستین همایش سردبیران مجلات لیست شده در پابمد، دکتر پیام کبیری به عنوان رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت و یکی از مسئولین و متولیان اصلی مجلات علمی پزشکی در کشور با اشاره به اهمیت پایگاه Pubmed Central یا همان PMC در افزایش مشاهده پذیری مجلات کشور و اهمیت حضور مجلات ایرانی در این پایگاه به بیان تفاوتهای اساس Pubmed, Medline و Pubmed Central پرداخت.

سردبیر موفق ترین مجله ایرانی

در جمع سردبیران مجلات ایرانی نمایه شده در پابمد از سوی پرفسور سید موید علویان سردبیر موفق ترین نشریه ایرانی سال ۲۰۱۳ بیان شد که اشتباه رایج ما استفاده از کلمه “نمایه شدن” برای مجلات آرشیو شده در Pubmed Central یا همان PMC است.