مجله 39 / 2017-06-20 / 7 مقاله
همه متغیرهای JCR مهم هستند:

متعاقب گزارش سالیانه JCR که همه ساله از سوی موسسه تامسون رویترز منتشر می شود. آماره های متعددی علاوه بر Impact Factor منتشر می شوند. نگاه سنتی و قدیمی تنها به IF نظر داشته است. اما با گذشت زمان سایر آماره های علم سنجی نیز اهمیت خود را نشان داده اند.

آماره ای که اهمیت علمی مجله را نشان می دهد

کی دیگر از آماره های علم سنجی که هر ساله توسط تامسون رویترز و در گزارش JCR آن ارائه می شود ضریب نفوذ خودبخودی یا Eigenfactor Score می باشد.

اهمیت ضریب تاثیر مقاله یا Article Influence Score از تامسون رویترز

یکی دیگر از ضرایب بسیار مهم که هر ساله توسط موسسه تامسون رویترز و در گزارش ارجاعات مجلات یا Journal Citation Report داده می شود ضریب تاثیر یک مقاله یا Article Influence Score می باشد.

طبق آمار JCR در سال 2016

بررسی تعداد مقالات منتشره در مجلات ایرانی در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نشان می دهد که ۳ مجله زیر به ترتیب بیشترین سهم در انتشار مقالات علمی ایران را برعهده داشته اند.

مقایسه IF سالهای 2015 و 2016

پیرو ارائه گزارش ارجاعات مجله یا Journal Citation Report در June 2016 از سوی موسسه تامسون رویترز، مشخص گردید که ضریب نفوذ یا Impact Factor چهار مجله از پنج مجله تحت انتشار در انتشارات کوثر در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد داشته اند.

با روندی صعودی ایمپکت فکتور در میانگین چهار سال متوالی

مجله هپاتیت ماهیانه با انتشار بیش از ۹ مقاله علمی پژوهشی در هر ماه از سال ۲۰۱۶ بار دیگر و برای چهارمین سال متوالی توانست بالاترین ضریب نفوذ یا Impact Factor را از آن خود کند. IF امسال این مجله ۱٫۶۷ گردیده است.

انتشارات کوثر ضمن تبریک فراوان این افتخار به جامعه علمی کشور، آرزوی توفیق روزافزون برای هیات تحریریه محترم این مجله دارد.

چهار مجله قدیمی و معتبر ایران دارای کاهش ایمپکت فکتور

بررسی دقیق ضریب نفوذ یا IF همه ۱۸ مجله پزشکی ایران که در پایگاه SCIE نمایه شده اند (جدول پیوست ۱) نشان می دهد که از این تعداد ۱۸ مجله، ۴ مجله قدیمی و معتبر دارای کاهش IF و بقیه ۱۴ مجله دارای افزایش IF در سال ۲۰۱۶ و در مقایسه با سال قبل می باشند.