مجله 2 / 2013-08-06 / 3 مقاله
کوپ در برابر تحریم های علمی قانون وضع میکند:

سرانجام بدنبال تلاش محققان علمی و اجرایی کوپ، قانون منع دخالت سیاست در علم توسط بالاترین نهاد مربوطه تکمیل شد.

مجله INT J ENVIRON SCI TE در بین مجلات وزارت علوم و مجله HEPAT MON از وزارت بهداشت

و مجله ایرانی برتر سال ۲۰۱۲ از نظر Impact Factor طبق آخرین آمار منتشره در JCR 2012 عبارتند از: مجله INT J ENVIRON SCI TE در بین مجلات وزارت علوم و مجله HEPAT MON از وزارت بهداشت

آیا مجلات نمایه شده در ISI باید از خروج از لیست (Suppress) هراس داشته باشند؟

پایین ترین ضریب نفوذ در بین مجلات ایرانی متعلق به کدام مجلات میباشند؟ و آیا مجلات نمایه شده در ISI باید از خروج از لیست (Suppress) هراس داشته باشند؟