مجلات نمایه شده در Emerging Source جزو نمایه های سطح یک محسوب شده و بالاترین امتیاز را برای نویسندگان به همراه دارد

از سال 2015 که امرجینگ سورس یا Emerging Source of Citation با نام مخفف ESCI توسط موسسه اصلی Clarivate تاسیس شد، تاکنون بیش از 7740 مجله در آن نمایه شده اند. این پایگاه یکی از پایگاههای اصلی Web of Science بوده و علیرغم اینکه به  در آیین نامه ارتقا و ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان و اعضا هیات علمی دانشگاهها به صراحت از آن به عنوان یکی از نمایه ها سطح یک نام برده شده است، اما متاسفانه به دلیل سو برداشت و یا تفسیر شخصی برخی کارشناسان دانشگاهی هنوز برخی دانشگاههای شهرهای کوچکتر از آن با شک و تردید یاد میکنند و موجب زحمت فراوان برای دانشجویان و سرگردانی آنها میشوند. معتقدیم اجبار دانشجویان به انتشار مقاله در هنگام فارغ التخصیلی خودش ظلم بزرگی به دانشجویان است. پس آنرا بدتر و غیرقابل تحمل تر نکنیم. به امید حاکمیت عقل در ارزشیابی علم کشور.


گذشته بر این در مقالات متعددی مانند این مقاله به بیان نظرات مسوولین ارشد وزارت بهداشت پرداخته بودیم که همه متفق القول ESCI را متعلق به نمایه های سطح یک میدانستند. همچنین در آیین نامه ارتقا نیز به صراحت ذکر گردیده است که:

"یکی از نمایه های نوع یک ، نمایه Web of Science است."

از سوی دیگر، در پایگاه ESCI هم به روشنی بیان شده است که کلیه مقالات این پایگاه در پایگاه Web of Science نمایه میشوند. 

به منظور آشنایی با این پایگاه نوظهور، انتشارات بریفلند تاکنون چندین کارگاه برای اعضا هیات دانشگاهها برگزار نموده است. لینک

همچنین در این مقاله آموزشی تفاوت SCIE وESCI بیان شده اند.

در یک فک شیت ارایه شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز ، این موضوع اشاره شده است. در بسیاری از دانشگاههای دیگر کشور نیز مقالات این پایگاه به عنوان Web of Science محاسبه میشوند.

با وجود همه مستندات فوق، متاسفانه برخی دانشگاههای کوچک در کشور هنوز بطور سلیقه ای عمل کرده و به مقالات دانشجویان که در این پایگاه نمایه شده اند امتیاز کامل نمی دهند.

لذا پیشنهاد میگردد تا کمیته های علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، تجدید نظر اساسی در روند ارزشیابی مقالات نمایه شده در این نمایه ساز به عمل آورند.


Image from: https://depositphotos.com/14001444/stock-illustration-cartoon-confused-graduate.html