به روز رسانی مجلات نمایه شده کوثر در ISI

یکی از ارزشمند ترین نمایه سازهای دنیا،پایگاه Web of Sciences از موسسه تامسون رویترز می باشد که تحت عنوان ISI شناخته می شود. اخیرا و از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی تعداد ۵۱ مجله جدید از ایران در ESCI پذیرفته شده اند که در کل تعداد مجلات ایرانی نمایه شده در ISI به ۷۱ مورد رسیده است.


از انتشارات کوثر نیز۱۷ مجله در ISI نمایه شده اند که ۵ مجله آن در پایگاه اصلی SCI و ۱۲ مجله در پایگاه ESCI نیز نمایه می باشند.

با تلاش سردبیران گرامی و واحد تولید انتشارات، همه مجلات مذکور در پایگاه ISI تا پایان تابستان ۱۳۹۶ به روز و مقالات آنها حائز امتیاز لازم جهت ارزشیابی می باشند.

 Journal Name  Link of Indexing Source
Archives of Neuroscience http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Archives%20of%20Neuroscience
Iranian Journal of Pediatrics http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=b1288765-993b-4c07-9ab2-990249c82cd8
International Journal of Cancer Management http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=faea6c18-91ba-4f55-acec-5012b8f03568
Iranian Journal of Psychiatry and behavioral Sciences http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=80a3dead-aebc-498b-8334-50698b4406fa
Iranian Journal of Radiology http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=bf59f838-9a3f-427c-9e2e-1c68069e7efe
Health Scope http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=827200f3-31fc-457b-975f-1f7c2bbba06f
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=c22e4779-d2d3-4420-8617-9b3ad2024a34
Journal of Pediatrics Review http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=3a5d1443-7e03-46af-a9b6-354ddd24b9f2
Archives of Trauma Research http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=3e22e983-218a-4da5-8d08-a05130bf6ed4
Iranian Red Crescent Medical Journal http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=c8289584-b566-445a-bcb3-ffaae86a2a5b
Jundishapur Journal of Microbiology http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=93f8748b-e97c-4c33-8013-c418d8ad6cf7
Nursing and Midwifery Studies http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=3a648586-06d7-4141-a65e-a61f75a0d939
Archives of Pediatric Infectious Diseases http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=3dd6e63c-1dd9-42a8-879b-1abbdaeec704
Trauma Monthly http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=440e351b-c700-43c7-90f6-16e64e9a38e1
International Journal of Endocrinology & Metabolism http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=ae849d00-b6b3-41c5-bd56-ef63a4562ebd
Archives of Clinical Infectious Diseases http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=93f8748b-e97c-4c33-8013-c418d8ad6cf7
Hepatitis Monthly http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P2EehqsSXGSxDbHRzPK&search_mode=GeneralSearch&prID=cc9a66c3-aaef-4369-b951-9ef641dd3803