بررسي فراواني عفونت‌هاي انگلي روده‌اي در پرسنل آشپزخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

authors:

avatar Adel Ebrahimzadeh 1 , * , avatar Taregh Bamedi 1 , avatar Khadigeh Saryazdipoor 1

Iran

how to cite: Ebrahimzadeh A, Bamedi T, Saryazdipoor K. بررسي فراواني عفونت‌هاي انگلي روده‌اي در پرسنل آشپزخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان. J Kermanshah Univ Med Sci. 2014;17(12):e79726. doi: 10.22110/jkums.v17i12.1094.

Abstract

Keywords

-

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

© 2014, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.