بررسی آلودگي ميكروبي انواع بستنی‌های عرضه‌شده در سطح شهر کرمانشاه در سال 1391

authors:

avatar Ehsan Sadeghi 1 , avatar Ali Almasi 1 , avatar Heidar Mesgaraf 1 , avatar Somayeh Bakhshi 1 , avatar Abdollah Dargahi 1 , * , avatar Somayeh Mohammadi 1 , avatar Nasrin Zangeeneh Vandi 1

Iran

how to cite: Sadeghi E, Almasi A, Mesgaraf H, Bakhshi S, Dargahi A, et al. بررسی آلودگي ميكروبي انواع بستنی‌های عرضه‌شده در سطح شهر کرمانشاه در سال 1391. J Kermanshah Univ Med Sci. 2013;17(8):e79734.

Abstract

Keywords

-

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

© 2013, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.