نقد علمی یا اعمال نظر شخصی بر مقاله "مشکلات آموزشی دانشکده پزشکی"

authors:

avatar Soraia Siabani 1 , *

Iran

how to cite: Siabani S. نقد علمی یا اعمال نظر شخصی بر مقاله "مشکلات آموزشی دانشکده پزشکی". J Kermanshah Univ Med Sci. 2010;13(4):e79794.

Abstract

Keywords

-

Fulltext

© 2010, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.