English Link

بیماریهای خونی مادرزادی مانند هموفیلی وتالاسمی برای درمان خود تقریبا به طور دایم نیازمند دریافت خون و فراورده های خونی میباشند. از اینرو، بروز بیماریهای ویروسی منتقله از طریق خون و فراورده های خونی در این گروه از بیماران مزمن بیشتر و حادتر از سایر گروهها دیده میشود. بدون شک اضافه شدن هپاتیت سی بر روی بیماران هموفیلی و تالاسمی، عوارض و طول مدت درمان هپاتیت را در آنها پیچیده تر میکند. در کشور ما ایران شیوع تالاسمی و هموفیلی بالا بوده و بیماران بسیار زیادی به علل مختلف مبتلا به این بیماری ویروسی گردیده اند.انجمن خیریه نیک با هدف جمع آوری کمکهای خیریه نقدی ایرانیان مقیم خارج از کشور به هموطنان داخل ایران راه اندازی گردیده است. 

روش کمک:

 

انجمن خیریه نیک (ثبت کشور هلند) مسوول جمع آوری و هزینه کرد مبالغ دریافتی میباشد. هموطنان ایرانی خارج از کشور از طریق لینک انگلیسی و سایت پی پال قادر به کمک میباشند و هموطنان داخل کشور میتوانند با پرداخت مستقیم به کارت 6221061077951608 به نام آقای رهنمایی در این امر خیر مشارکت نمایند. لطفا پس از کمک ما را مطلع سازید.

 

© Copyright 2024 Dr Seyyed Mohammad Miri Blog Published by Brieflands, Kowsar.