ثبت سفارش

Article Acceptance Process: Workshop in Shiraz Medical University, Colorectal Research Center

Workshop in Shiraz Medical University, Colorectal Research Center

Briefland, in cooperation with Shiraz University of Medical Sciences, holds a brief workshop to improve the editor's knowledge about medical journalism.

 

 

Title Article Acceptance Process

داوری مقالات

Held by Briefland
2. Colorectal Research Center, Shahid Faghihi Hospital, Shiraz University of Medical Sciences
انتشارات بریفلند
2. مرکز تحقیقات کولورکتال، بیمارستان شهید فقیهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
CME Credits - -
Course Contents 1) Online article submission by author
2) Online review process by reviewer
- Peer review process
3) Managing article by Associated Editor
4) Managing article by Editor in Chief

1) ثبت آنلاین مقاله توسط نویسنده
2) فرایند داوری
3) بررسی مقالات توسط اسوشیتد ادیتور
4) بررسی مقالات توسط سردبیر

Language Farsi فارسی
Lecturer Parisa Farhadi, Farnaz Tabatabaei, Department of Education, 

پریسا فرهادی، فرناز طباطبایی، 

Time Thursday 2 May 2013 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392
Place

Colorectal Research Center, Shahid Faghihi Hospital, Shiraz

مرکز تحقیقات کولورکتال، بیمارستان شهید فقیهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Registration fee Free of Charge: For editorial board members of Annals of Colorectal Research Journal. رايگان براي تمامی اعضاء هيات علمي و اعضاء هيات تحريريه مجله کولورکتال شیراز
Registration On-Site در محل برگزاری
Capacity Up to 30 Vacancies 30 نفر
More information?

Tehran: Contact Miss. Farhadi, Tel/Fax: +98 21 88352501-7 (ext. 120),E-mail: Info@colorectalresearch.com

Shiraz: Contact Miss. Enjavi, +98-9172527094, 
E-mail: enjavi@colorectalresearch.com

 
Announcement

Workshop in Shiraz Medical University, Colorectal Research Center

Download High-Quality Poster

Slides

Reviewer Area
َAssociate Editor Area
Editor in Chief Area

Photo Gallery