ثبت سفارش

نحوه نوشتن اعداد ترتیبی در جمله

نویسنده:‌ Info Articlex
| October 01, 2022

نحوه نوشتن اعداد ترتیبی در جمله


اعداد ترتیبی عموماً به جای کمیت دقیق، ترتیب یا رتبه بندی را بیان می کنند. اعداد ترتیبی که معمولاً بیشتر استفاده می شوند (اولین، دومین، سومین و غیره) اگر به صورت عددی نوشته شوند ممکن است باعث نامفهومی متن شده و نظم نوشتاری را بر هم زند. به همین دلیل اعدادترتیبی اول تا نهم به صورت عددی نوشته نمیشوند.

The third patient was not available for reevaluation.

It has become second nature.

اعداد ترتیبی بزرگ‌تر از نهم (دهم، یازدهم و غیره) به صورت عددی نوشته میشوند، مگر اینکه در ابتدای جمله، عنوان مقاله و یا تیتر ها قرار گرفته باشند. در نظر داشته باشید پسوند های (-st,-nd,-rd,-th) نباید به صورت superscript نوشته شوند.

Eleventh-hour negotiations settled the strike.

The pandemic will continue well into the 21st century.

He celebrated his 80th birthday.

اگر یک جمله شامل 2 و یا چند عدد ترتیبی باشد که حداقل یکی از آنها بزرگتر از 9 باشد، همه باید به صورت عددی در جمله بیان شوند.

Children in the 5th and 10th grades were included in the survey.

The first and third patients treated experienced complete remissions.

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: